Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Συνέπεια, διαχρονικότητα, ασφάλεια, επαγγελματισμός αλλά και καινοτομία συνθέτουν σήμερα, το προφίλ του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Κομοτηνής, που αναγνωρίζει τις αστικές συγκοινωνίες ως υπηρεσία κοινής ωφέλειας – στην λογική όλων των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνιών – αλλά και στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας, εν προκειμένου της περιοχής της Κομοτηνής και των οικισμών αυτής που εξυπηρετεί, καθότι κάθε υπηρεσία του αλλά και οι παράλληλες δράσεις του συντείνουν συνολικά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην ουσιαστική και αναπτυξιακή εξέλιξη γενικότερα της περιοχής.

Στο πλαίσιο άλλωστε της υλοποίησης όλων των προαναφερθέντων, αλλά και τον στρατηγικών του στόχων που αφορούν στην συνεχή βελτίωση της οργανωτικής του δομής, της απόδοσης και της λειτουργικότητας τους εφαρμόζει το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας, όπως αυτό ορίζεται από το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.