ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

      Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το 
καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας Σ.Κομνηνού22 στην Κομοτηνή 
προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των 
παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας 
για τον ισολογισμό της χρήσης 2018
2.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2018 έως 
31-12-2018
3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης
4.Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2019
5.Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Ενημέρωση και συζήτηση για ενδεχόμενη τροποποίηση της εταιρείας
σε κανονική μετοχική (Τύπου Α) εντός της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης.
7.Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία η συνέλευση 
θα αναβληθεί για την 8η Σεπτεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, 
χωρίς νέα ανακοίνωση. Κομοτηνή 6/8/2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος για την θεώρηση και την έκδοση νέων Δελτίων ΑμΕΑ για το έτος 2019
αρχίζει στις 15 Ιουλίου 2019 Δευτέρα και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 Πέμπτη.

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΠΟ 01/07/2019 έως 03/07/2019

   

ΔΕΥΤΕΡΑ 01/07/2019   ΤΡΙΤΗ 02/07/2019 ΤΕΤΑΡΤΗ 03/07/2019
ΩΡΑ ΩΡΑ ΩΡΑ
08:15 08:30 08:30
08:45 10:30 11:15
10:30 11:30 14:30
10:45 12:30  
11:15 16:30  
12:45 19:15  
13:15    
15:30    
17:15    
17:45    
20:15    

 

 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 17/06/2019 στη Γραμμή 4 (Πανεπιστημιούπολη) θα εκτελούνται δρομολόγια αργίας.

 

Στη Γραμμή 5 (Μεταλλουργική) δεν θα εκτελούνται δρομολόγια.

ΠΡΟΒΟΛΗ
7. ΣΩΣΤΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από 18 Ιουνίου 2019 (Τρίτη) θα γίνουνε αλλαγές στην διαδρομή της Γραμμής 7 (ΣΩΣΤΗΣ)
Συγκεκριμένα τα δρομολόγια των (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ) 7:10-8:30-10:30-12:30-14:40 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ-Τσανάκλειος-Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Το δρομολόγιο των 15:30θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Σύμβολα-Ασώματο- Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Το δρομολόγιο των 19:00 θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη- Ασώματο- Σύμβολα- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Ωδείο. (ΣΑΒΒΑΤΟ) Το δρομολόγιο των 7:30θα ακολουθεί την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Σύμβολα-Ασώματο- Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Τα δρομολόγια των 9:10-11:00-12:30 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο- Εμπορικό Κέντρο Cosmopolis-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη-Επαρχιακός δρόμος Ιάσμου-Πλάκα-ΙΚΑ- Τσανάκλειος -Σταθμαρχείο Αστικών-Ωδείο.
Τα δρομολόγια των 14:30-19:00 θα ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Ωδείο-Μίσχος-Μέγα Πιστό-Σώστη- Ασώματο- Σύμβολα-Cosmopolis-Ωδείο.

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

11 Ιουνίου 2019 Τρίτη είναι η τελευταία ημέρα για τα λύκεια που γράφουνε εξετάσεις εκτός απο το Μειονοτικό Λύκειο που γράφουνε μέχρι 13 Ιουνίου 2019 Πέμπτη.
Από 12 Ιουνίου 2019 Τετάρτη οι μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων που θα μετακινούνται με τα  ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ θα πληρώνουν μισό εισιτήριο εκτός από το Μειονοτικό Λύκειο 
οι οποίοι θα μετακινούνται μέχρι και 13 Ιουνίου 2019 δωρεάν.
Επίσεις οι μαθητές που γράφουν πανελλήνιες  εξετάσεις δεν δικαιούνται δωρεάν μεταφορά και θα πληρώνουνε μισό εισιτήριο.
Οι μαθητές που θα γράφουνε επεναληπτικές εξετάσεις μετά τις 20 Ιουνίου επίσης θα πληρώνουν μισό εισιτήριο.
Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων θα μετακινούνται δωρεάν μέχρι τις 14 Ιουνίου 2019 Παρασκευή.

ΠΡΟΒΟΛΗ