ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920
και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στης 28 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία
της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων
ημερήσιας διάταξης:

1)Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της χρήσης 2022.
2)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2022 έως31-12-2022.
3)Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.
4)Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2023.
5)Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6)Επικαιροποίηση καταστατικού της εταιρείας.
7)Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου
ή του εκπροσώπου του, με την χρήση της πλατφόρμας Microsoft teams. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας
η συνέλευση θα αναβληθεί για την 4 Σεπτεμβρίου 2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα,
χωρίς νέα ανακοίνωση.

Κομοτηνή 07/08/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο