ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού22 στην Κομοτηνή
προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1)Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
2)Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας την επανάληψη αυτής για της 14 Φεβρουαρίου 2023
την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

 Κομοτηνή 14/01/2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο