ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στης 10 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν
αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1) Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της χρήσης 2020. 

2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2020 έως 31-12-2020.

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

4) Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2021.

5) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

 

Είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου ή του εκπροσώπου του, με την χρήση της πλατφόρμας Microsoft teams.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η συνέλευση θα αναβληθεί για την 17 Σεπτεμβρίου  2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα ανακοίνωση. 

 

Κομοτηνή   19/08/2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο