ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στης 31 Αυγούστου 2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ.Κομνηνού 22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ και των ελεγκτών της εταιρείας για τον Ισολογισμό της χρήσης 2019

2) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2019 έως 31-12-2019

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης.

4) Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2020.

5) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας προσωπικού της εταιρείας μας.

7) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις.

Είναι απαραίτητη και υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση χωρίς την φυσική παρουσία του μετόχου ή του εκπροσώπου του,
με την χρήση της πλατφόρμας Microsoft teams.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η συνέλευση θα αναβληθεί για την 7η Σεπτεμβρίου 2020,
ην ίδια ώρα, στον ίδιο  χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα ανακοίνωση.


Κομοτηνή 11/8/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο