ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί
τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 12 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού 22 στην Κομοτηνή
προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Ίδρυση Τουριστικού Γραφείου
2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Κομοτηνή  07/02/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο