ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωναμε τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους
κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευσηστης 4 Φεβρουαρίου 2020
ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρίας  Σοφ. Κομνηνού 22 στην
Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμά των ημερήσιας διάταξης:

1) Ίδρυση Τουριστικού Γραφείου
2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

 Κομοτηνή  30/01/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο