ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 20 Δεκεμβρίου 2019
ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού 22 στην
Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Αγωγή της Μήτκου Χριστίνας κατά της Αστικό Κτέλ Κομοτηνής ΑΕ

2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις


Κομοτηνή  11/12/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο