ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

      Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το 
καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε 
Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρίας Σ.Κομνηνού22 στην Κομοτηνή 
προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των 
παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.Ανάγνωση έκθεσης διαχείρισης Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας 
για τον ισολογισμό της χρήσης 2018
2.Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από 1-1-2018 έως 
31-12-2018
3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης
4.Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 2019
5.Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.Ενημέρωση και συζήτηση για ενδεχόμενη τροποποίηση της εταιρείας
σε κανονική μετοχική (Τύπου Α) εντός της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης.
7.Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί η απαιτούμενη απαρτία η συνέλευση 
θα αναβληθεί για την 8η Σεπτεμβρίου 2019, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, 
χωρίς νέα ανακοίνωση. Κομοτηνή 6/8/2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο