ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Α.Μ.Α.Ε. 55913/67/Β/03/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 19 Μαϊου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 
στα γραφεία της εταιρίας Σοφ. Κομνηνού 22 στην Κομοτηνή προκειμένου να συζητηθούν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2) Διάφορες άλλες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας την επανάληψη αυτής για της 
26 Μαϊου 2019 την ίδια ώρα, στον χώρο και με τα ίδια θέματα.

 

Κομοτηνή  23/04/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο